Pedagogiem

Plecs piedāvā apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu pirmsskolu, skolu un neformālās izglītības pedagogiem – “Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā ar skolēniem, īstenojot uzticībā balstītu sadarbības attiecību veidošanu skolas un pirmsskolas vidē” jeb saīsinājumā – ALP.

Mēs ticam, ka, vienlaikus apmācot vecākus un pedagogus, varam nodrošināt un veicināt vecāku un pedagogu vienotību bērnu audzināšanas, saskarsmes un disciplinēšanas jautājumos, tādējādi uzlabojot gan bērnu fizisko un emocionālo attīstību, gan sekmējot ciešāku sadarbību un atbalstošas attiecības starp ģimeni un izglītības darbiniekiem, kas vienlīdz daudz iesaistās bērna audzināšanā, izglītošanā un kopējās labklājības veicināšanā.

Mēs zinām, ka, piedzīvojot drošu, atbalstošu vidi un attiecības, bērns var labāk mācīties, tādēļ šo pieeju nepieciešams veicināt ne tikai ģimenes vidē, bet arī izglītības vidē, kur bērni pavada ļoti daudz laika.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā” ( īstenojot uzticībā balstītu sadarbības attiecību veidošanos skolas un pirmsskolas vidē) uzdevumi cieši saistīti ar nepieciešamo prasmju attīstību pedagogiem jaunās sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) pieejas integrēšanai pedagoģiskajā darbā:

 • veicināt pedagogu izpratni par sociālās un emocionālās attīstības nozīmi skolēna pašizaugsmē, potenciāla attīstībā un mācību sasniegumos;
 • veicināt būtisku pedagogu personisko resursu pieaugumu garīgās veselības jomā un veselīgu attiecību veidošanā un uzturēšanā;
 • sniegt kompleksas, pierādījumos balstītas zināšanas par emocionāli tuvu un uzticībā balstītu attiecību veidošanu ar bērniem un jauniešiem un to ietekmi uz viņu dzīves kvalitāti kopumā;
 • nodrošināt interaktīvu un praktisku treniņu veselīgu un cieņpilnu saskarsmes iemaņu (drošās piesaistes) un sadarbības prasmju apguvei, kā arī skolēnu emocionālo un sociālo prasmju attīstīšanai;
 • veidot pedagogu domāšanas un uzvedības modeli emocionāli vesela un pilnvērtīga indivīda audzināšanai.

Programmas saturs ir piesātināts ar teorētisku un praktisku informāciju, un piedāvā apgūt prasmes un metodes, kuras viegli integrēt savā ikdienas dzīvē ar audzēkņiem. Uzzināsiet daudz par drošās piesaistes teoriju, bērna smadzeņu darbību un saistību ar uzvedību, sensorajiem procesiem, saiknes veidošanu, bērna stiprināšanu un arī uzvedības koriģēšanu. Vienlaikus šo septiņu nedēļu laikā pedagogiem tiks dota iespēja arī dziļāk iepazīt sevi un gūt izpratni par savu pagātni, vajadzībām un pašvērtējumu.

Programmas saturs:

Septiņu trīs stundu garu nodarbību cikls (kopējais programmas garums – 21h), kura laikā pedagogi apgūs tādas tēmas, kā:

 • Drošā piesaiste bērniem un pieaugušajiem;
 • Smadzeņu darbība un saistība ar uzvedību;
 • Pašvērtējums, savas pagātnes apzināšanās un ietekme uz audzināšanu;
 • TBRI® jeb “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešanas®” metode:
  • saiknes veidošana;
  • stiprināšana;
  • uzvedības koriģēšana.
 • Sensoro procesu izprašana, sensoro vajadzību apmierināšana pedagoģiskajā procesā;
 • Saikni veicinoša disciplinēšana;
 • Problēmjautājumu risināšana (melošana, dusmu lēkmes, miegs, bērns un viedierīces, u.c.).

Programmas mērķauditorija:

 • Pirmsskolas pedagogi
 • Skolas pedagogi
 • Sociālie pedagogi
 • Skolu direktori un citi administrācijas pārstāvji
 • Sporta treneri
 • Neformālās izglītības pedagogi
 • Jaunatnes projektu darbinieki
 • Speciālisti, kas strādā ar bērniem un jauniešiem

Programmas norise:

Programmas apjoms ir 21 stunda klātienes lekciju, kuras varam organizēt gan Pleca mācību telpā t/c Galerijā Rīga, gan izglītības iestādes telpās. Tās ir 7 trīs stundu garas nodarbības, kuru norises biežumu varam saskaņot ar katru iestādi individuāli. Visbiežāk mācības tiek organizētas 1x nedēļā septiņu nedēļu garumā pēc kārtas vai intensīvi – 2x nedēļā.

Grupas izmērs – līdz 16 cilvēkiem. Grupas izmēru limitē programmas saturs un formāts. Programma nav lekciju cikls, bet gan nodarbību kopums ar aktīvu dalībnieku iesaisti, diskusijām, grupu terapijas elementiem, uzdevumiem un praktiskajiem darbiem.

Programmas treneri:

Programmu pasniedz Pleca sertificēti treneri, kas apguvuši ASV izstrādāto intervenci TBRI® (Trust-based relational intervention) jeb “Uzticībā balstītu attiecību ieviešana”. ALP programmas treneri ir dažādu jomu profesionāļi ar pieredzi psiholoģijā, psihoterapijā, pedagoģijā, sociālajā darbā un emocionālā atbalsta sniegšanā vecākiem un bērniem. 

Programmas izmaksas:

Grupai:

Programmas izmaksas vienai pedagogu grupai (16 cilvēki) no viena kolektīva ir 2600 EUR, tas ir, 23 EUR par vienu nodarbību vienam cilvēkam.

Mācību maksā iekļauta ALP programmas apguve 7 nedēļu garumā (kopā 21 stunda) sertificēta trenera vadībā, dalībnieka grāmata (122 lpp. apjomā), uzkodas un ūdens (t/c Galerija Rīga telpās būs pieejama arī kafija), ceļa izdevumi. Tiek nodrošināti visi nepieciešamie mācību un praktisko darbu materiāli, kancelejas preces un uzskates materiāli.

Individuāli:

Programmas apguves izmaksas vienam pedagogam, piesakoties individuāli, ir 299 EUR.

Mācību maksā iekļauta ALP programmas apguve 7 nedēļu garumā (kopā 21 stunda) sertificēta trenera vadībā, dalībnieka grāmata (122 lpp. apjomā), uzkodas un ūdens. Norises vieta Pleca mācību telpa t/c Galerija Rīga telpās. Tiek nodrošināti visi nepieciešamie mācību un praktisko darbu materiāli, kancelejas preces un uzskates materiāli.

Oktobrī sāksies pedagogu grupu komplektēšana. Ja vēlaties savlaicīgi saņemt visu jaunāko informāciju un uzaicinājumus uz jaunākajām ALP grupām, lūdzu, aizpildiet pietiekuma anketu.

Papildu informācija par pedagogu programmu varat iegūt, rakstot uz baiba@plecs.lv vai inga@plecs.lv.